Přípravný kurz na státní maturitu (ČJ + literatura)

vyuka_priprava_maturita

Kurz Přípravy na státní maturitu z předmětu Český jazyk a literatura je zaměřen jednak na objasnění gramatických jevů českého jazyka, jednak na eliminování chybně uváděných možností. Kurz je určen především budoucím maturantům, kteří chtějí získat příslušný „drive“ a chtějí znát opěrné pilíře testovaných oblastí u státních maturit. V kurzu pracujeme s testy, které by se typově mohly vyskytnout u státních maturit. V případě nutnosti se věnujeme také samotnému výkladu látky.

Obsah výuky

Ukázkové obsahy příkladů ze státních maturit z předmětu Český jazyk a literatura:
PRAVIDLA ČESKÉHO PRAVOPISU
(i/y, í/ý, s/z/vz, interpunkce, malá/velká písmena, atd. )
SLOVOTVORNÁ A MORFOLOGICKÁ ANALÝZA SLOVNÍHO TVARU
(chyby v tvarosloví, chybné tvary slov)
POJMENOVÁNÍ
(význam slov, synonyma, antonyma, atd. )
SYNTAKTICKÁ ANALÝZA VĚT A SOUVĚTÍ
(věta hlavní a vedlejší, větné členy, slovní druhy, atd. )
POROZUMĚNÍ TEXTU
(doplnit část text, charakter díla, z textu (ne)vyplývá, atd. )
ANALÝZA, VÝSTAVBA VÝPOVĚDI A TEXTU
(slohový postup, jazykové prostředky, atd. )
INTERDISCIPLINÁRNÍ SOUVISLOSTI A JEJICH ORIENTACE
(historické souvislosti textu)

Ke stažení

Prehled maturita CJ

Odkazy na jiné stránky

Zde naleznete potřebné informace ke státní maturitě nejen z českého jazyka a literatury:
www.novamaturita.cz
Zde naleznete ukázkové příklady maturitních testů z českého jazyka a literatury:
www.novamaturita.cz

Ceník

Naleznete zde.